اهداف و وظایف
مرکز پژوهشی مدیریت سیلاب(FMRC)، به عنوان مرکز مدیریت و راهبری پژوهش های کاربردی مرتبط با مدیریت مخاطره سیلاب در راستای تحقق بخشی از اهداف و وظایف پژوهشی دانشگاه خوارزمی و کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه مدیریت سیلاب با رویکرد همه جانبه، در دانشکده علوم جغرافیایی در سال 1396 تاسیس گردید.
اهداف مرکز:
vتولید محتواهای متنوع آموزشی در زمینه سیلاب برای گروههای هدف مختلف.
vپژوهش در زمینه فناوریهای جغرافیایی نوین برای مدیریت سیلاب در کشور.
vپژوهش در زمینه اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات مکانی و زمانی مخاطره سیلاب در کشور.
vآسیب شناسی طرح های مدیریت و مقابله با سیلاب.
vمطالعه تاب آوری زیرساختها و مراکز سکونتگاهی شهری و روستایی در مقابل سیلاب.
vبرقراری کانال ارتباطی فعال و موثر با سایر مراکز پژوهشی در داخل و خارج از طریق برگزاری نشست های علمی مشترک و تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک مرتبط با زمینه فعالیتی مرکز.
vپژوهش در زمینه تجربیات کشورهای توسعه یافته در مواجهه با سیلاب و بومی سازی آن.
اطلاعیه ها
اطلاعیه کارگاه‌های مرکز سیلاب
۱۴۰۱/۱۱/۳۰
نشست تخصصی: سیل‌های اخیر(استهبان)؛ زمینه‌ها و مدیریت پاسخ
۱۴۰۱/۵/۶
کارگاه آموزشی پهنه‌بندی سیلاب با HEC-RAS
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۳۰ بهمن
اطلاعیه کارگاه‌های مرکز سیلاب
یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱
۶ مرداد
شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
۳۰ بهمن
آرشیو
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
معاون مدیر امور مالی
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک از رصدخانه ملی ایران
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
در راستای حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه از بازدید های علمی اعضای هیات علمی دانشگاه از پروژه های کلان ملی در حال اجرا در کشور، جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی به مناسبت روز ملی نجوم با حضور در رصدخانه ملی ایران واقع در حوالی کاشان، با پیشرفت کار ساخت این مجموعه و نیز فعالیت‌های این رصدخانه آشنا شدند.  
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
مهد کودک دانشگاه
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
قراردادهای جاری مرکز
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
تست
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
سرفصل مقطع دکتری حسابداری
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
آرشیو
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
معاون مدیر امور مالی
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک از رصدخانه ملی ایران
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
در راستای حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه از بازدید های علمی اعضای هیات علمی دانشگاه از پروژه های کلان ملی در حال اجرا در کشور، جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی به مناسبت روز ملی نجوم با حضور در رصدخانه ملی ایران واقع در حوالی کاشان، با پیشرفت کار ساخت این مجموعه و نیز فعالیت‌های این رصدخانه آشنا شدند.  
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
مهد کودک دانشگاه
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
قراردادهای جاری مرکز
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
تست
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
سرفصل مقطع دکتری حسابداری
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
آرشیو
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
معاون مدیر امور مالی
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک از رصدخانه ملی ایران
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
در راستای حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه از بازدید های علمی اعضای هیات علمی دانشگاه از پروژه های کلان ملی در حال اجرا در کشور، جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی به مناسبت روز ملی نجوم با حضور در رصدخانه ملی ایران واقع در حوالی کاشان، با پیشرفت کار ساخت این مجموعه و نیز فعالیت‌های این رصدخانه آشنا شدند.  
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۹ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
مهد کودک دانشگاه
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
قراردادهای جاری مرکز
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۷ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
تست
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور
سرفصل مقطع دکتری حسابداری
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
آرشیو